Wednesday, 27 June 2012

自制咸鸭蛋

23-06-2012 这天我做了10个咸鸭蛋,20天后我就有自制的咸鸭蛋了!

食铺取自名食谱第51期,

1) 鸭蛋 20 粒,          白米酒  500ml

2)粗盐 1kg               水          1.5ml

做法:
1) 把盐和水煮沸,滚煮10分钟,离火,待凉.

2) 把鸭蛋放在一个盘子里,加入米酒浸泡1小时.

3) 把盐水和盐把倒入玻璃瓶内,排入浸过米酒的鸭蛋,上盖,腌泡20天即可.

4) 食用时放入沸水里煮20分钟,取出切半就可食用.

 很奇怪!我把盐水煮了20分钟,那些盐都不溶

.13-7-2012等着吃咸鸭蛋.

No comments:

Post a Comment